Dr hab. inż. Paweł MajdaWydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Spis publikacji


 • Majda P., Powałka B.: Accuracy and repeatability positioning of high-performance lathe for non-circular turning, Archives of Mechanical Technology and Materials, DOI: 10.1515/amtm-2017-0014, Vol. 37, pp. 85-90, Poznań 2017.
 • Woźniak M., Majda P.: Reproducibility of machine tools’ circularity test according to ISO 230-4 with respect to testing position, Archives of Mechanical Technology and Materials, DOI: https://doi.org/10.1515/amtm-2017-0003, Vol. 37, pp. 22-26, Poznań 2017.
 • Woźniak M., Majda P.: Analysis of results of circular tests for numerically controlled machine tools dependent on positions of tests in work spaces, Advances in Manufacturing Science and Technology, ISSN 1895-9881, DOI: 10.2478/amst-2016-0016, Vol. 40, No. 3, 2016.
 • Majda P., Pajor M.: Szacowanie niepewności pomiaru przestrzennego błędu pozycjonowania maszyn technologicznych, Mechanik, ISSN 0025-6552, Nr 11/2016, DOI: 10.17814/mechanik.2016.11.521, s 1546-1550, Warszawa 2016.
 • Majda P., Rozkrut D.: Generation of cross-correlated random variables in the type B evaluation of uncertainty measurement, Advances in Manufacturing Science and Technology, DOI: 10.2478/amst-2015-0015, Vol. 39, No. 3, 2015.
 • Majda P., Pajor M.: Niepewność wyznaczania sztywności statycznej obrabiarek z użyciem akcelerometrów, Modelowanie Inżynierskie nr 55, ISSN 1896-771X, Gliwice 2015.
 • Jakubiec W., Zator S., Majda P: Metrologia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, ISBN 978-83-208-2175-8, Warszawa 2014 (Książka uzyskała wyróżnienie specjalne w konkursie ACADEMIA 2015 dla najlepszej publikacji akademickiej i naukowej, Warszawa 2015).
 • Majda P., Dolata M., Nowak M.: Determination of machine tool errors using tracking interferometer, Archives of Mechanical Technology and Automation, ISSN – 2391-7369, Vol. 34, No. 3, pp. 23-34, Poznań 2014.
 • Majda P., Szwengier G., Jastrzębski R.: New approach to modeling geometric errors in precision manufacturing machines, Advances in Manufacturing Science and Technology, ISSN 1895-9881, DOI: 10.2478/amst-2013-0022, Volume 37, Issue 3, pp. 33-44, Rzeszów 2013.
 • Majda P., Marchelek K.: Dokładność geometryczna obrabiarek sterowanych numerycznie, Mechanik, nr 2, PL ISSN 0025-6552, s. 77-80, Warszawa 2013.
 • Szwengier G., Jastrzębski D., Pawełko P., Majda P.: Dobór struktury geometryczno-ruchowej frezarki – wstępna selekcja wariantów, Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, Vol. 32 nr 1, s. 135-146, Poznań 2012.
 • Majda P.: Modelowanie i eksperymentalna ocena dokładności przestrzennego pozycjonowania zespołów posuwowych obrabiarek sterowanych numerycznie, ISBN 978-83-7518-454-9, Wydawnictwo ZAPOL, Szczecin 2012.
 • Majda P.: The influence of geometric errors compensation of a CNC machine tool on the accuracy of movement with circular interpolation, Advances in Manufacturing Science and Technology, ISSN 1895-98881, Vol. 36, No. 2, pp. 59-67, Rzeszów 2012.
 • Majda P.: Relation between kinematic straightness errors and angular errors of Machine Tool, Advances in Manufacturing Science and Technology, ISSN 1895-9881, Vol.36, No.1, pp. 47-54, Rzeszów 2012.
 • Majda P., Mathia T. G.: New approach of modeling geometric errors of guideways for surface metrological devices, International Conference on Surface Metrology, ISBN 978-2-9536-1683-5, Annecy (France), March 2012.
 • Majda P.: Modelling of geometric errors of linear guideway and their influence on joint kinematic error in machine tools, Precision engineering - Journal of the international societies for precision engineering and nanotechnology, 36, pp. 369–378, 2012.
 • Majda P.: Relacja pomiędzy kinematycznymi błędami prostoliniowości a błędami kątowymi maszyn technologicznych, Przegląd Mechaniczny, nr 5, PL ISSN 0033-2259, s. 25-28, Warszawa 2012.
 • Majda P.: Nieliniowo lepkosprężysty model kleju epoksydowego w analizie połączenia klejowego na podwójną zakładkę, Inżynieria Maszyn, ISSN 1426-708X, Vol. 16, No. 1-2, s.162-174, Wrocław 2011.
 • Majda P.: Pomiary i kompensacja błędów geometrycznych obrabiarek CNC, Inżynieria Maszyn, ISSN 1426-708X, Vol. 16, No. 1-2, s.126-134, Wrocław 2011.
 • Okulik T., Powałka B., Marchelek K., Majda P.: Accuracy analysis of guide rail assembly with the use of the layer of the epoxy resin, Modelowanie Inżynierskie, ISSN 1896-771X, Tom 11, Nr 42, s. 303-310, Gliwice 2011.
 • Majda P., Jastrzębski R.: Wyniki porównawczych badań międzylaboratoryjnych na przykładzie pomiarów dokładności i powtarzalności pozycjonowania liniowych osi frezarki sterowanej numerycznie, Przegląd Mechaniczny, PL ISSN 0033-2259, nr 11, s.17-24, Warszawa 2011.
 • Majda P., Szwengier G.: Modeling and experimental research of machine tool geometric errors, XIV National and V International Scientific and Technical Conference, Metrology in production engineering, pp. 208-213, Warszawa – Pułtusk 2011.
 • Majda P., Parus A.: Kompensacja cyklicznego błędu śruby pociągowej w obrabiarkach sterowanych numerycznie, Modelowanie Inżynierskie, ISSN 1896-771X, Tom 10, Nr 41, s. 243-250, Gliwice 2011.
 • Majda P., Dolata M., Jastrzębski D., Pawełko P., Szwengier G.: Wykorzystanie wyników testu okrągłości do zwiększania dokładności kinematycznej obrabiarki CNC, Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, ISSN 1233-9709, Vol. 31 nr 2, s. 117-123, Poznań 2011.
 • Jastrzębski D., Majda P., Pawełko P., Szwengier G.: Obliczenia układu nośnego frezarek o różnych strukturach geometryczno-ruchowych, Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, Vol. 30 nr 2, s. 145-154, Poznań 2010.
 • Jastrzębski D., Majda P., Pawełko P., Szwengier G.: Prognozowanie właściwości układu nośnego frezarki w przestrzeni obróbczej, Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, Vol. 30 nr 2, s. 155-161, Poznań 2010.
 • Jastrzębski D., Dolata M., Majda P., Szwengier G.: Wpływ technik modelowania mechanizmów śrubowo-tocznych na czas i dokładność ich obliczeń, Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, Vol. 30 nr 4, s. 151-158, Poznań 2010.
 • Urbański Ł., Pietrusewicz K., Majda P., Badania doświadczalne właściwości dynamicznych napędu posuwu obrabiarki CNC, Mechanik, 2010, nr 3, s. 162–168.
 • Majda P.: Symulacyjne badania dokładności geometrycznej trójosiowej obrabiarki skrawającej, Pomiary Automatyka Kontrola, ISSN 0032-4140, Vol 56, nr 1, s.52-53, Gliwice 2010.
 • Majda P.: Symulacyjne badania dokładności geometrycznej trójosiowej obrabiarki skrawającej. MwTW , materiały konferencyjne, ISBN 978-83-89333-30-8, Poznań – Żerków 2009, s.263-268.
 • Majda P., Skrodzewicz J.: A modified creep model of epoxy adhesive at ambient temperature. International Journal of Adhesion & Adhesives, 29, 2009, pp 396-404, www.sciencedirect.com.
 • Majda P.: Metoda elementów skończonych w analizie zakładkowych połączeń klejonych. Przegląd Mechaniczny, PL ISSN 0033-2259, Nr 1/08, s. 14-19, Warszawa 2008.
 • Majda P.: Uproszczony model zakładkowego połączenia klejonego. Modelowanie Inżynierskie, ISSN 1896-771X, 34, s. 93-98, Gliwice 2007.
 • Majda P.: O wybranych problemach analizy połączeń klejonych komponentów stalowych. Przegląd Spawalnictwa, PLISSN 0033-2364, s. 40-44, Warszawa 2007.
 • Majda P.: The influence of the aspect ratio of finite elements on both the effects of displacements and maximum stress at a single lap adhesive bonded joint, Advances in Manufacturing Science and Technology, Vol. 30, No 4, s. 33-40, Rzeszów 2006.
 • Majda P., Biedunkiewicz W.: The influence of idealization of the shape of an adhesive bonded joint on maximum stress values at an single lap joint, Advances in Manufacturing Science and Technology, No 3, Rzeszów 2006.
 • Majda P., Biedunkiewicz W., Skrodzewicz J.: Estymacja parametrów modeli reologicznych połączenia klejowego. XLIV Sympozjon PTMTS „Modelowanie w mechanice”, nr 29, s. 309-314, Gliwice 2005.
 • Biedunkiewicz W., Majda P.: A model of an adhesive joint subjected to shearing, Advances in Manufacturing Science and Technology, Vol.24, No 2, Rzeszów 2004.
 • Berczyński S., Grządziel Z., Majda P.: Finite element method modeling of highly elastic devices, Collection of Research Papers of the Baltic Association of Mechanical Engineering Experts, No. 4, Publishing house KSTU, Kaliningrad 2004.
 • Berczyński S., Grządziel Z., Majda P.: Modeling and the Assessment of How the Structural and Material Parameters of a Wharf Fender Affect Its Static Stiffness. Advances in Manufacturing Science and Technology, Rzeszów 2004, Vol. 28, No. 3, pp. 29-39.
 • Biedunkiewicz W., Majda P.: Modelowanie połączenia klejonego z uwzględnieniem wybranych właściwości warstwy wierzchniej, XLIII Sympozjon „Modelowanie w mechanice”, Wisła 2004
 • Biedunkiewicz W., Chatkowski K., Majda P.: Modelowanie połączenia klejonego z uwzględnieniem hipotetycznych defektów, X Seminarium „Tworzywa Sztuczne w Budowie Maszyn”, ISBN 83-908164-3-1, Kraków 2003.
 • Biedunkiewicz W., Majda P.: A stiffnes-domain analysis of rooler rail slideways using Finite Element Method, Advances in Manufacturing Science and Technology, Vol.27, No 1, Rzeszów 2003.
 • Berczyński S., Galor W., Grządziel Z., Majda P.: Modelowanie metodą elementów skończonych nabrzeżowej odbojnicy stożkowej z wykorzystaniem materiałowego modelu Mooney-Rivlin, X Seminarium „Tworzywa Sztuczne w Budowie Maszyn”, ISBN 83-908164-3-1, Kraków 2003.
 • Biedunkiewicz W., Majda P.: Modelowanie z uwzględnieniem zjawisk kontaktowych prowadnic szynowych wałeczkowych, IX Warsztaty Naukowe PTSK „ Symulacje w badaniach i rozwoju”, ISBN 83-7365-048-2, Koszalin - Osieki 2002.

Prace niepublikowane


 • Majda P.: Badanie dokładności przestrzennego pozycjonowania zespołów posuwowych obrabiarki sterowanej numerycznie, Sprawozdanie z badań numer 01/2012 wykonane przez Laboratorium Badań Maszyn i Urządzeń Mechanicznych ZUT w Szczecinie dla Fabryki Obrabiarek Precyzyjnych AVIA S.A., Warszawa, październik 2012.
 • Majda P.: Modelowanie i badania doświadczalne błędów geometrycznych obrabiarek prezentacja multimedialna, publiczne wystąpienie oraz fragment sprawozdania z działalności statutowej Instytutu Technologii Mechanicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za rok 2011, Szczecin, grudzień 2011.
 • Majda P.: Wyniki porównawczych badań międzylaboratoryjnych na przykładzie pomiarów dokładności i powtarzalności pozycjonowania liniowych osi frezarki sterowanej numerycznie, prezentacja multimedialna, publiczne wystąpienie oraz fragment sprawozdania z działalności statutowej Instytutu Technologii Mechanicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za rok 2010, Szczecin, grudzień 2010.
 • Majda P.: Badania błędów kinematycznych obrabiarek sterowanych numerycznie, fragment maszynopisu sprawozdania z działalności statutowej Instytutu Technologii Mechanicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za rok 2009, Szczecin, grudzień 2009.
 • Majda P.: Sprawdzanie dokładności wskazań poziomnic elektronicznych, prezentacja multimedialna i publiczne wygłoszenie referatu na forum Instytutu Technologii Mechanicznej Politechniki szczecińskiej w ramach odbioru prac statutowych, Szczecin, grudzień 2008.
 • Rajewski R., Majda P., Gusta A.: Ocena stabilności wykonywanych zespoleń złamań przezkrętarzowych (streszczenie), Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska, ISSN 0009-479X, Tom 71, Zeszyt 5, 2006.